Dit gaan oor trots. Dit gaan oor geskiedenis en tradisie. Dis die Hoop vir die toekoms. Op alle gebiede, van kultuur , akademie en op die sportveld. Word die gewone outjie eweskielik n held. Sondagaand ego die klank van n groep mans deur die Strate van Pretoria. 105 jaar se tradisie is altyd saam in gees. Want Bittermin kan n Sonopper wees.

Adriaan Lombard, HK 2019/20

Sonop vat jong seuns en leer hulle wat dit is om manne te wees. Manne wat met waarheid en krag die Koninkryk van God in ons midde vestig.  Manne wat met Liefde en Godvresendheid hulle rolle as hoof en priester van hul gesinne sal inneem.  Manne wat in God se lig wandel en aanhou soek na ‘n dieper verhouding met God.

Jacobus Cordier, Onder Voorsitter 2019/20

Soms wens ek die mure van Sonop kon praat en die stories van die verlede vertel. Gelukkig dra die mure die tradisie, kultuur en broederskap van al die jare saam en so word dit deel van elke nuwe Sonopper se Sonop-ervaring. Wat ‘n groot voorreg is dit nie om in ‘n plek soos geen ander te kan bly nie.

CM Kriel, Voorsitter 2019/20

Wat is erger as ‘n huis sonder ‘n moeder…? Beslis “Sonop sonder ‘n Nonnie” As Sonop Nonnie is dit nie net my plig om elke jongman se maag vol te hou nie, maar uit liefde dra ek elke Sonopper se belange op die hart. Nonnie is jou ma weg van die huis…

Nonnie Jenny Buys

Sonop is jou onregverdige voordeel in die lewe. Hierdie is iets wat ‘n Oud-Sonopper vir my gesê het en tot vandag toe bly dit my by. Elke dag wat verby gaan sien mens dat Sonop’n belegging in mens se lewe is.

Alex Winter, HK 2019/20

‘n Sonop inwoner is ‘n doodnormale persoon wat harder werk as ander normale mense en dit is die kern tot Sonop se sukses.

Dewald van Lingen, HK 2019/20

Hardewerk, deursettings vermoë en moeilike tye. Sonop leer jou hoe om onder moeilike omstandighede te funksioneer – diamante word slegs onder hoë druk gevorm. Christelike waardes, karakter en deursettingsvermoë, dis ons kultuur.

Elvis Zondi, HK 2019/20

“It’s hard to beat a person who never gives up.” – Babe Ruth. Hierdie aanhaling som ‘n Sonopper perfek op. ‘n Sonopper gaan nie noodwendig die beste op die veld of die slimste in die klas wees nie, maar hy gee NOOIT op nie, en dis wat Sonop laat uitstaan bo al die ander koshuise, dis wat Sonop die beste maak.

Stefan Kruger, HK 2019/20

BOND VAN OUD-SONOPPERS (BOS)

‘N WOORD VAN DIE NUWE VOORSITTER VAN DIE BOND VAN OUD-SONOPPERS (BOS)

Na Willem Boshoff se uittrede as Voorsitter van die Bond van Oud-Sonoppers of kortweg BOS soos ons beter bekend is, bevind ek my skielik in die stoel van Voorsitter. Nogal nie iets wat ek verwag het nie. Willem het hierdie verantwoordelikheid vir geruime tyd beklee en dit sekerlik goed gedoen. Daarvan getuig die sukses van die 100-jarige fees in 2016. Dit sal sekerlik nie maklik wees om Willem se skoene vol te staan nie. Gelukkig sal sy skoen my in elk geval nie pas nie, daarvoor is my voete heeltemaal te groot en ekself en die nuwe Bestuur van BOS sal maar ons eie skoene moet soek en daarin groei.

Willem, baie dankie aan jou en jou span vir die werk van die afgelope klompie jare. Ons is jammer dat jou hart jou aangeval het en ons is dankbaar oor jou herstel. Ons wil jou graag goeie gesondheid verder toewens.

Laat my verduidelik hoe dit gebeur het dat ek skielik hierdie skrywe aan julle rig. Hier aan die begin van die jaar het die Voorsitter van die Sonopraad my gevra om bietjie te help met die gesprekke met UP oor die verhouding tussen Sonop en UP. Die feit dat ek totaal onafhanklik gestaan het van Sonop (bloot omdat ek nie amptelik betrokke was by Sonop op daardie stadium nie) en ook voorheen heelwat werk gedoen het vir die UP Bestuur, het dit dalk so bietjie makliker gemaak omdat ek reeds vir geruime tyd heelparty van die lede van UP bestuur ken en daar reeds ‘n sekere vertrouensverhouding ontwikkel het oor verloop van tyd.

Die uiteinde van die gesprekke met die UP bestuur was dat UP die Memorandum van Verstandhouding met Sonop eensydig opgeskort het. Alhoewel dit totaal onverwags was, het die studentepolitiek van die dag en ook die landspolitiek ‘n besliste rol in hierdie proses gespeel. Die Sonopraad het u sekerlik in meer detail ingelig gehou oor hierdie proses en ek gaan nie daaroor uitwei nie anders as om die volgende stellings te maak.

Die opskort van die Memorandum van Verstandhouding tussen UP en Sonop het duidelik

  • Sekere negatiewe implikasies vir veral die huidige Sonoppers gebring. Hulle mag nie anders as individue of lede van “ander groepe” deelneem aan die sport en kultuuraktiwiteite en studentelewe van UP nie.
  • Ook sekere voordele gebring vir die huidige Sonoppers. Hulle is nou geensins gebonde aan UP se reëls en voorskrifte ten opsigte van die studentelewe nie en kan sonder beperkings hulle eie inisiatief neem en hulle eie koers inslaan met betrekking tot hierdie sake

Ek het persoonlik nog altyd geglo dat die Sonoppers sekerlik uiters kreatief is, met mekaar saamstaan en mekaar ondersteun, en dit het die huidige geslag duidelik bewys. Toe hulle nie aan die Inksync (wat ons ouer garde geken het as die Ienkkonsert) mag deelneem nie, het hulle hul eie konsert aangebied. Net so het hulle, hulle eie serenade aangebied en gaan sing vir die mooie meisies van die Puk (oftewel Noordwes Universiteit soos dit deesdae genoem word).

Op soortgelyke wyse sal hulle hul eie planne maak om aan sport deel te neem en heelparty ander dinge te doen. Sonop se eie Lentedag het reeds baie bekend geraak en ek is oortuig daarvan dat die jongmanne hulle eie ding gaan doen met verskeie inisiatiewe.

Wat beteken dit alles vir ons ouer garde en dis nou nie net die gryses onder ons nie maar ook die manne wat so kort soos verlede jaar nog in Sonop gewoon het? Ons het die verpligting en verantwoordelikheid om die klomp jongmanne wat nou in Sonop woon te ondersteun en hulle in staat te stel om die goeie dinge te doen en die Tehuis se naam hoog te hou met beide wat hulle doen, sowel as die manier waarop hulle dit doen.

Onthou Sonop behoort aan die Bond van Oud-Sonoppers gemeenskaplik. Dit is ons eiendom, dit is ons plek en ons voorsien dit as woonplek vir die huidige en toekomstige Sonoppers. Ons het hiermee die voorreg maar ook die verpligting om vir die huidige en toekomstige Sonoppers die geleenthede te skep soos elkeen van ons self ervaar en beleef het en die waarde te kry uit hulle verblyf in Sonop soos ons ook eens gekry het.

Hierdie feit bring egter ook ‘n uitdaging vir elkeen van ons as Oud-Sonoppers. Ons sal bietjie vinger moet trek en betrokke moet raak om seker te maak dat die gees van Sonop en sy unieke karakter en voorbeeld nie verlore gaan nie. Uit die goeie wat ons gevorm en gebind het moet ons neem en teruggee om seker te maak dat dit bly voortbestaan vir toekomstige Sonoppers, ons kinders en kleinkinders en vir sommige dalk al agterkleinkinders. Ons gaan dit egter moet doen op so ‘n manier dat diegene wat nou uit Sonop uitstap die dag wanneer hulle klaar studeer het, behoorlik toegerus is vir die lewe van werk waar hulle kompeterend moet gaan deelneem. Dit is ‘n lewe wat oor verloop van tyd baie verander het en sekerlik nog verder gaan verander. Ons kan daarom nie net wat ons gedoen en ervaar het wil voortsit nie maar sal moet plek skep vir die veranderinge van die tyd waarin hierdie jongmanne leef en nog vorentoe gaan leef.

Genoeg gepreek hieroor vir die oomblik.

Uit my beperkte betrokkenheid by die 100-jarige fees van Sonop in 2016 was ek verras oor die mate waartoe die onderskeie jaargroepe tog met mekaar kontak gehou het of minstens verskillende groepe van mense in die jaargroepe. Ons was aanvanklik so 10 manne wat saam eerstejaars was (waarvan nog 8 aktief oor is) wat gereeld met mekaar gesels en mekaar nog steeds redelik gereeld sien, soms een keer per jaar, soms meer gereeld. Hierdie kontak het behoue gebly ten spyte van die feit dat ons elkeen sy eie lewe gelei het en wyd regoor die land gewerk en gewoon het. Dit was nogal verbasend om te sien tot watter mate dieselfde ook gebeur het met groepe manne uit ander jaargroepe.

Ek dink die groot uitdaging vir Oud-Sonoppers is om nou hierdie band wat ons met mekaar in kleiner groepe het ook uit te bou na die groter Sonop in geheel. Wanneer ons dit regkry gaan ons slaag daarin om die Sonop van vandag steeds relevant te hou en ons gemeenskaplike bate so te benut en te ondersteun dat dit sal voortgaan om vir die huidige en toekomstige Sonoppers steeds die plek sal bly waaraan hulle verbonde wil bly en waarmee hulle wil assosieer, selfs lank nadat hulle weg is.

Hoe gaan ons dit regkry? Ek sou graag elkeen van u se mening hieroor wil hoor. Ekself en die bestuur van BOS het ‘n sekere siening daaroor. Ons glo ons moet Sonop steeds die plek maak waar ons verkies om bymekaar te kom en gemeenskaplike belange te deel. De Bestuur van BOS wil daarom die denkraamwerk so effens verander en Sonop die plek maak waar ons mekaar gaan ontmoet deur middel van aanvanklik enkele sosiale geleenthede soos ‘n BOS-dag en lateraan dalk meer gereeld.

Ons weet verseker dat heelparty van die manne mekaar van tyd tot tyd ontmoet en dalk iewers braai en kuier of sommer net ‘n bier drink en huistoe gaan. Ons wil sien dat Sonop die plek raak waar ons mekaar ontmoet. Waar Sonop voorheen soms net met ons kontak gehad het om geld te vra wil ons graag meer gee en ‘n plek skep waar ons mekaar meer gereeld kan ontmoet en bietjie kuier.

‘n Ander verantwoordelikheid wat die BOS bestuur ook dink ons behoort te aanvaar is om wel te kyk na die finansies van Sonop. As Sonop ons gemeenskaplike bate en plek is dan behoort ons dit in stand te hou, te restoureer en te verbeter sodat ons nie hoef skaam te wees vir die plek waar die huidige en toekomstige Sonoppers bly nie. Hieroor sal ons nog eers die gedagtes laat gaan en dan laat weet hoe ons daaroor dink.

Die bedryf van Sonop is die verantwoordelikheid van die Raad en ons kan sekerlik nie verwag dat hulle uit die bedryfsbegroting wat maar net kom van die fooie wat die huidige Sonoppers betaal ook groter instandhouding, restourasie, vernuwing en nuwe fasiliteite moet skep nie. Ons sal hiervoor aanspreeklikheid en verantwoordelikheid moet aanvaar.

Net so sal ons ook moet dink daaraan dat ons die koste van verblyf om aan UP te kan studeer vir sommige van die huidige en veral toekomstige Sonoppers moet help finansier. Ons weet almal dat dit ongelooflik duur raak om te studeer. Ons kan met slim planne dit help makliker maak as ons ‘n paar beurse kan toeken aan studente wat dit dalk andersins nie sou kon bekostig om in Sonop te bly en te studeer nie. Ook hieroor sal ons graag paar gedagtes wou hoor en voorstelle wou kry. As ons hierdie bydrae kan maak, maak ons dit vir die Sonopraad baie makliker om die dag tot dag bestuur te hanteer en om seker te maak dat Sonop die instelling bly waar elkeen van ons gewoon en besondere voordele geniet het.

Laat hoor gerus hoe jy hieroor dink.

Van Sonop tot laat – Laat die byle huil

Fred Camphor (Eerstejaar 1972)

082 445 0498 / fcamphor@mweb.co.za