Sonopraad

Die Sonopraad, as die direksie van die Sonopmaatskappy, is verantwoordelik vir die beheer en bestuur van die Sonop Manskoshuis.

Die Sonopmaatskappy se lede word deur die Bond van Oud-Sonoppers aangewys en aangevul met verteenwoordigers van UP en die Universiteitsoordgemeente volgens die statute van die maatskappy.

Die huidige Sonopraad vergader maandeliks en bestaan uit 'n groep van 6 Oud-Sonoppers as volg:
Kobie Botha: Voorsitter (1972)
Willem Boshoff: Algemene Sake (1977)
Arie Penning: Personeelaangeleenthede (1977)
Dewald Theron: Finansies (1983)
Tonie Viljoen: Koshuishoof (1973)
Otto Diedericks (1991)

‘n Woord van die Voorsitter – Kobie Botha

Sonop is self verantwoordelik vir sy personeel, fasiliteite, finansies, administrasie en voortbestaan, gekoppel aan UP deur 'n Memorandum van Ooreenkoms as voorwaarde vir Sonop se deelname aan die UP studentelewe.

In hierdie selfvoorsienende struktuur speel die Huiskomitee 'n baie belangrike rol in die beheer en bestuur van die koshuis in samewerking met die Koshuishoof en Sonopraad.

Die visie, missie en beleid van Sonop is om die beste studentekoshuis in Suid-Afrika te wees, om bekostigbare en nie diskriminerende verblyf aan manlike studente van verskillende bevolkingsgroepe te verskaf , binne 'n kultuur van Christelike waardes, akdemiese uitnemendheid en deelnemende lewensorientasie.

In 'n snelveranderende universiteitsomgewing is dit die verantwoordelikheid van die Sonopraad, die Koshuishoof, die HK en die inwoners om :

Die veranderde omgewing te verstaan, die eise te begryp en daarby aan te pas;

 • Om binne hierdie "nuwe" omgewing nog steeds te sorg dat die Sonop leefervaring uniek en enig in sy soort sal bly;
 • Om Sonop steeds 'n koshuis van keuse te hou vir voornemende Eerstejaarstudente en nuwelinge;
 • Om 'n omgewing te skep waar inwoners akademies kan floreer en kan ontwikkel tot leiers van die toekoms in hul onderskeie vakgebiede en in die algemeen;
 • Om die unieke fasiliteite in stand te hou wat bydra tot 'n spesiale leef en leer omgewing;
 • Om met leiding en nie onder druk nie, te transformeer volgens die eise van die universiteitwereld en studente van alle groepe saam te snoer in hierdie unieke leef en leer omgewing.

Die volgende riglyne vorm die waardestelsel vir die koshuisgemeenskap waarvolgens geoordeel, besluit en opgetree word.

 1. Uitnemendheid
 2. Integriteit
 3. Lojaliteit
 4. Dissipline
 5. Gebalanseerdheid
 6. Vertroue
 7. Uniekheid
 8. Diversiteit

Die jeugdige energie, toewyding en leiding van die HK en die samewerking van die inwoners is die grootste enkele faktor wat die voortbestaan van Sonop as 'n unieke leef en leerplek vir die toekoms verseker. Dit is die Sonop waarop so baie oud inwoners so trots is en wat so 'n groot rol gespeel het in hulle vorming gedurende hul universiteitsjare.

Daar word deurlopend gestreef na 'n hoe integriteitsomgewing. "A way of life" vs "a system of rules" gebaseer op 'n kultuur van waarde, respek en inisiatief.