Sonopraad

SONOP RAAD

Sonop is ‘n privaat manskoshuis in Brooklyn, Pretoria wat akkommodasie en drie maaltye per dag aan studente wat aan UP studeer verskaf.

Sonop word deur die Bond van Oud Sonoppers (BOS) besit en die fasiliteit word deur die Sonop Maatskappy Pty Ltd bedryf. Die maatskappy is as ‘n artikel 21maatskappy geregistreer wat sonder winsmotief bestuur word.

Die Sonop Maatskappy se lede word deur BOS, uit die geledere van Oud-Sonoppers aangewys en aangevul met spesialis verteenwoordigers soos benodig.

Die Sonop Raad, as die direksie van die Sonop Maatskappy, is verantwoordelik vir die beheer en bestuur van die Sonop.

Die huidige Sonop Raad vergader maandeliks en bestaan uit 'n groep van ses (6) Oud-Sonoppers as volg: (Die jaartal in hakies is die jaar waarin die persoon ‘n eerstejaar in Sonop was):

 • Kobie Botha, Pr Eng BSc Siviel: Voorsitter (1972)
 • Otto Diedericks, Pr Eng BEng Bedryfs: Ondervoorsitter, CTR (1991)
 • Dewald Theron, GR (SA), MCom (Belasting): Finansies (1983)
 • Johann Kotzé, BSc Landbou, MBS: Algemene Sake (1988)
 • Dinos Kaparos, LLB: Sport, Bemarking, Personeel (2005)
 • Tonie Viljoen, BA, BD, MTh, PhD: Koshuishoof en Koshuisvader (1973)

 

‘N WOORD VAN DIE VOORSITTER – KOBIE BOTHA

Sonop as instelling is al meer as 100 jaar oud en ons is trots daarop om: onafhanklik, a-polities, veelrassig, meertalig en multi-kultureel te wees met die visie, missie, beleid en strewe om die beste studentekoshuis in Suid-Afrika te wees.

Sonop is self verantwoordelik vir sy personeel, fasiliteite, finansies, bemarking, administrasie en voortbestaan, en ontvang geen finansiële of administratiewe steun van UP of die Staat nie.

Om die selfvoorsienende struktuur suksesvol en volhoubaar te bedryf, word Sonop soos ‘n maatskappy beheer en bestuur waar die Sonop Raad as nie-uitvoerende direkteure ondersteuning bied terwyl die Koshuishoof en die SBK as die uitvoerende amptenare van die koshuis funksioneer. (Die SBK is die Sonop Bestuurs Komitee wat uit die huiskomitee en streeksleiers bestaan)

Ons huislede vorm die ruggraat van Sonop en met hulle jeugdige energie en innoverende inisiatiewe onder leiding van die SBK is Sonop ‘n baie spesiale woonplek.

Die bestuursmodel van samewerking tussen die Sonop Raad en die studente is enig in sy soort en baie suksesvol.

In Sonop word daar ook gestreef om nie nét verblyfplek en etes vir ons studente te verskaf nie, maar om Sonoppers die geleentheid te bied om deel te neem aan ‘n unieke leefervaring waar hulle akademies kan uitblink en terselfdertyd hulle lewenservaring deur sport, kultuur, saamleef en spanbou kan slyp vir die werkplek wat voorlê.

Om te verseker dat Sonop in pas bly met die snel veranderde en ontwikkelende omgewing in die wêreld het die Sonop Raad ‘n staande komitee bekend as die Continues Transformation and Reformation (CTR ) gestig. Die komitee bestaande uit oud Sonoppers en studente en onder die leiding van die ondervoorsitter, het ten doel om deur innoverende inisiatiewe adisionele waarde tot ons studente toe te voeg en hulle verder vir hulle volwasse lewe voor te berei. Ons is baie opgewonde oor die Sonop 2025 projek wat tans geimplementeer word.

In die proses van studeer en saamwoon in Sonop word lewenslange vriendskappe en besigheidskennisse gevorm en, soos menige Oud-Sonoppers sal kan getuig, is die studentejare in Sonop slegs ‘n deel van die groter legkaart van Sonopper wees.

Binne 'n kultuur van Christelike waardes, akademiese uitnemendheid en deelnemende lewensoriëntasie vorm die volgende riglyne die waardestelsel vir die koshuisgemeenskap waarvolgens geoordeel, besluit en opgetree word:

 1. Uitnemendheid
 2. Integriteit
 3. Lojaliteit
 4. Dissipline
 5. Gebalanseerdheid
 6. Vertroue
 7. Uniekheid
 8. Diversiteit

Die waardestelsel is nie net beperk tot die studentelewe nie en het deurgaans bygedra tot die suksesse wat Oud-Sonoppers in hulle volwasse lewe en beroepsloopbane bereik het.

Daar is ‘n baie waar en geykte gesegde wat lui “ Eenmaal ‘n Sonopper altyd ‘n Sonopper.”

Laat die Byle Huil

Kobie Botha

SONOPRAADSLEDE

Kobie Botha : Voorsitter Otto Diedericks : Ondervoorsitter Dewald Theron : Finansies
Kobie Botha Otto Diedericks Dewald Theron

 

 

Tonie Viljoen : Koshuishoof/Huisvader Johann Kotzé : Algemene Sake Dinos Kaparos : Sport / Regsadvies
Tonie Viljoen Johann Kotzé